+420 466 024 124 geodetickeprace@geovap.cz

Hlavní stránka / Pravidla použití webu a zásady ochrany soukromí

Pravidla použití webu a zásady ochrany soukromí

Obecná ustanovení

1.1 Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek geodezie.geovap.cz je společnost GEOVAP, spol. s r. o. (dále jen provozovatel), se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna uplatňovat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen webové stránky).

1.2 Dle autorského zákona náleží provozovateli veškerá práva vyplývající z licence k vlastnímu obsahu stránek, a to včetně textů a jejich designu a veškerých grafických prvků obsažených na webových stránkách.

1.3 Práva a povinnosti provozovatele a všech osob (dále jen uživatel), které navštíví webové stránky, se řídí těmito pravidly používání webu (dále jen pravidla).

Způsob používání

2.1 Uživatel se zavazuje, že se při používání webových stránek bude řídit zákony platnými na území České republiky. Uživatel se zároveň zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

2.2 Dále se uživatel zavazuje, že nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek nebo je jinak zneužívat
  • ve formulářích falšovat svou identitu vyplňováním nepravdivých údajů

Jakékoliv šíření, kopírování, reprodukce nebo jiné používání textového a obrazového obsahu webových stránek pro komerční i nekomerční účely je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Odpovědnost a právo úpravy obsahu

3.1 Veškeré informace na webových stránkách jsou poskytovány na základě nejlepšího vědomí a svědomí provozovatele, který však neručí za jejich správnost a úplnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

3.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím stranám, které lze navštívit prostřednictvím těchto webových stránek.

Ochrana osobních údajů

4.1 Některé služby poskytované provozovatelem na webových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatele získává provozovatel webových stránek v případě:

  • odeslání poptávkového formuláře "Napište nám" umístěném v rámci webových stránek

4.2 Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány.

4.3 Provozovatel se zároveň zavazuje nakládat s osobními údaji tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

4.4 V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má každý uživatel právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na geodetickeprace@geovap.cz.

Soubory cookie

5.1 Tzv. cookies jsou soubory nebo informace, které jsou ukládány do počítače (případně chytrého telefonu nebo tabletu) uživatele během návštěvy webových stránek. Soubory cookie jsou používány k identifikaci uživatele, který navštíví webové stránky, a zároveň k vytvoření anonymních statistik, které slouží k analýze a pro marketingové účely. Využíváme přitom služby Google Analytics.

5.2 Data z procházení webových stránek uživatelem jsou ukládána na našich vlastních zabezpečených serverech v rámci podnikové sítě provozovatele a na serverech výše uvedeného poskytovatele analytických služeb (Google).

5.3 Data z procházení neuchováváme déle, než je nutné pro splnění účelů popsaných v tomto článku. Poté tato data odstraníme, pokud zákon nepožaduje nebo neumožňuje jejich uchování v celém či částečném rozsahu.

5.4 Na webových stránkách jsou použity dva typy cookies – dočasné a trvalé. Dočasné soubory jsou uchovány na zařízení uživatele tak dlouho, dokud není zavřen webový prohlížeč nebo dokud nejsou v tomto prohlížeči zakázány. Trvalé soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu zadanou v parametrech cookies nebo do té doby, než je uživatel ručně smaže.

5.5 Ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro bezproblémové fungování webových stránek.

Závěrečná ustanovení

6.1 Uživatel vyjadřuje souhlas s tímto dokumentem tím, že vstoupí na webové stránky a jakýmkoliv způsobem užije informace zde umístěné.

6.2 Tento dokument je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

6.3 Tento dokument nabývá účinnosti dne 15. února 2019.